Nákupní řád

Vážený spotřebiteli!

V našem novém specializovaném internetovém obchodě najdete vybraný sortiment výrobků určených pro zdravý spánek, které si můžete nechat zaslat až do domu! Veškeré zboží si tak můžete objednat v klidu a pohodlí domova, bez dalších vedlejších nákladů. Zboží můžete odebrat a zaplatit několika způsoby, které Vám budou nabídnuty při finalizaci objednávky.

Způsoby dopravy

Zboží zakoupené na internetu Vám při objednávce nad 4.000,- Kč doručíme po celé ČR ZDARMA. Neúčtujeme balné, poštovné ani doběrečné. Platíte pouze cenu objednaných výrobků.

V případě objednávky pod 4.000,- Kč Vám bude účtována částka 195,- Kč za dopravné.

Přeprava je zajištěna našimi smluvními partnery.

Dopravu zajišťujeme po celém území ČR přepravní službou Toptrans. V ceně dopravy není zajištěno stěhování ani případná montáž zboží. Řidič pomáhá se složením za první uzamykatelné dveře.

Součástí přepravy je doručení do místa bydliště s orientačním upřesněním doby doručení.

Zajišťujeme i dopravu na Slovensko. Cena přepravy na Slovensko se řídí platnými ceníky přepravní společnosti Toptrans.

POZOR!!!

Při dovozu zboží přepravcem a přejímce zásilky, důkladně zkontrolujte neporušenost obalu zásilky a:

-          zásilku bez prodlení převezměte a potvrďte převzetí zásilky pouze v případě neporušenosti obalu;


-          pokud se v případě porušeného obalu zásilky rozhodnete zásilkupřevzít, zapište do přepravního listu způsob a rozsah poškození obalu, případně zboží, pokud je poškození viditelné;-          pokud se v případě porušeného obalu zásilky rozhodnete zásilku nepřevzít, zapište do přepravního listu důvod nepřevzetí, způsob a rozsah poškození obalu, případně zboží, pokud je poškození viditelné, případně požádejte řidiče o sepsání zápisu o poškození zásilky.

Způsoby plateb

Spediční službou:

- dobírkou při převzetí doručeného zboží

- převodem pomocí Zálohové faktury, která Vám bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou

Důležité informace

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou konečné, včetně DPH. U objednávky nad 20.000,- Kč a na atypické zboží je zákazníkovi zaslána zálohová faktura ve výši 30% ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího propadá záloha ve prospěch prodávajícího.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. POSTELE-MATRACE.CZ (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

- Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

- Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem podepsaných údajů a náležitostí.

- Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

- Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Storno objednávky ze strany kupujícího - jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č. 367/2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Při vrácení objednávky je třeba zboží dostatečně zabalit nejlépe do původních kartonů(igelitů), aby nedošlo při přepravě k poškození zásilky.

- odešlete email na info@postele-matrace.cz textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

- zboží doručte na adresu - Postele-Matrace.cz, Kupková Dana, Ponětovická 10, 627 00 Brno.

- tato garance se nevztahuje na spotřební zboží, na zboží pořízené na leasing a na zboží vyráběné na zakázku.

- při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Kupující - koncový zákazník - nemůže, podle odstavce 7 zákona č. 367/2000 Sb., odstoupit od kupní smlouvy:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

- na dodávku novin, periodik a časopisů

Dodací lhůta

Je u každého výrobku jiná o termínu dodání budete informováni naším pracovníkem, který Vás bude telefonicky kontaktovat po obdržení objednávky. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Pokud nebudete s vybraným zbožím spokojení, můžete jej do 14-ti dnů vrátit .

Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná platit dnem prodeje a je Zákonem stanovena na 2 roky. Vybrané označené výrobky nabízíme s prodlouženou zárukou až na 5 let a 10let.

Reklamace

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva). K reklamovanému zboží je třeba přiložit reklamační list s popisem závady.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetrováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlu.

Kupující je povinen dodat reklamované zboží na adresu: Postele-Matrace.cz Kupková Dana, Ponětovická10 , 627 00 Brno.

Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů

Získaná osobní data od našich zákazníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Při vyřizování zásilek zasílaných poštou, či spediční službou jsou uváděny pouze údaje zaručující bezproblémové doručení. Těmito údaji se rozumí:

- jméno a příjmení adresáta

- doručovací adresa

- telefonické spojení potřebné pro sjednání objednávky a přizpůsobení doručení potřebám zákazníka

Osobní data našich zákazníků jsou uložena v neveřejném sektoru našeho serveru a jsou zabezpečena proti zneužití. Tato data nejsou zneužitelná, ani poskytovaná třetím osobám.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete již nadále využívat služeb našeho obchodu, nebo si přejete smazání svého účtu s odstraněním svých osobních údajů, předejte prosím svůj požadavek správci našeho internetového obchodu na e-mail info@postele-matrace.cz

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..